การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรางค์ทิพย์ แก้วเพ็งกรอ
ผู้แต่งร่วม :
ติณณภพ แพงผม, จิระศักดิ์ พุกดำ, บุญเลี้ยง ข่ายม่าน, ทศพล ทิพย์โพธิ์, สถิตเทพ สังข์ทอง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปรางค์ทิพย์ แก้วเพ็งกรอ. 2563. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ปรางค์ทิพย์ แก้วเพ็งกรอ. (2563) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ปรางค์ทิพย์ แก้วเพ็งกรอ. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. Print.

ปรางค์ทิพย์ แก้วเพ็งกรอ. (2563) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนฐานราก. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0