การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง
การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มานี เหลืองธนะอนันต์
ผู้แต่งร่วม :
สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มานี เหลืองธนะอนันต์. 2564. การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

มานี เหลืองธนะอนันต์. (2564) การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

มานี เหลืองธนะอนันต์. การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

มานี เหลืองธนะอนันต์. (2564) การพัฒนาเชลแล็กฟอกขาวเพื่อเป็นสารเคลือบไม่ชอบนํ้าประสิทธิภาพสูง. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0