การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขนิษฐา พึ่งไพร
ผู้แต่งร่วม :
อัญชลี ทองเอม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ขนิษฐา พึ่งไพร. 2563. การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ขนิษฐา พึ่งไพร. (2563) การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ขนิษฐา พึ่งไพร. การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

ขนิษฐา พึ่งไพร. (2563) การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่ม – คู่ – เดี่ยว (Team–Pair–Solo) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0