การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา
การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โสภณวิชญ์ เขียวคำจีน
ผู้แต่งร่วม :
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โสภณวิชญ์ เขียวคำจีน. 2562. การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

โสภณวิชญ์ เขียวคำจีน. (2562) การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

โสภณวิชญ์ เขียวคำจีน. การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

โสภณวิชญ์ เขียวคำจีน. (2562) การเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ IOT สำหรับโทรศัพท์มือถือระหว่าง IOT Cloud Platform Application และ End-to-End Application กรณีศึกษาเครื่องให้อาหารปลา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0