ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โอชิล เหิมขุนทด
ผู้แต่งร่วม :
อริสรา ธานีรณานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โอชิล เหิมขุนทด. 2562. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

โอชิล เหิมขุนทด. (2562) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

โอชิล เหิมขุนทด. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

โอชิล เหิมขุนทด. (2562) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของสำนักงานบัญชี . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0