ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2
ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2
ชื่อเรื่อง :
ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุธาสินี วุฑฒกนก
ผู้แต่งร่วม :
พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุธาสินี วุฑฒกนก. 2563. ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

สุธาสินี วุฑฒกนก. (2563) ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

สุธาสินี วุฑฒกนก. ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

สุธาสินี วุฑฒกนก. (2563) ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Total testosterone และฮอร์โมน Estradiol ในคนอ้วน ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.ยกกำลัง2 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0