ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กษรา ตั้งใจ
ผู้แต่งร่วม :
ภูมิ โชคเหมาะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กษรา ตั้งใจ. 2562. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

กษรา ตั้งใจ. (2562) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

กษรา ตั้งใจ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

กษรา ตั้งใจ. (2562) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำละเมิดของบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ด้านบริการงานยานพาหนะ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0