การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด
การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พงศธร เอมะบุตร
ผู้แต่งร่วม :
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พงศธร เอมะบุตร. 2562. การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พงศธร เอมะบุตร. (2562) การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พงศธร เอมะบุตร. การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

พงศธร เอมะบุตร. (2562) การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัท วี ดู วี แคน จำกัด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 35
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0