การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP
ชื่อเรื่อง :
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ผกาศิตา ศรีภักดี
ผู้แต่งร่วม :
ธนัญ จารุวิทยโกวิท
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ผกาศิตา ศรีภักดี. 2562. การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ผกาศิตา ศรีภักดี. (2562) การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ผกาศิตา ศรีภักดี. การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ผกาศิตา ศรีภักดี. (2562) การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ในสถานการ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0