ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น
ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น
ชื่อเรื่อง :
ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
อำนาจ ผดุงศิลป์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์. 2562. ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์. (2562) ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์. ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์. (2562) ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0