การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด
การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิราวรรณ เจริญสุข
ผู้แต่งร่วม :
สมหญิง งามพรประเสริฐ, ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิราวรรณ เจริญสุข. 2562. การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จิราวรรณ เจริญสุข. (2562) การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จิราวรรณ เจริญสุข. การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

จิราวรรณ เจริญสุข. (2562) การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0