ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นพวรรณ คีรีวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
ดารณี เอื้อชนะจิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นพวรรณ คีรีวัฒน์. 2562. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

นพวรรณ คีรีวัฒน์. (2562) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

นพวรรณ คีรีวัฒน์. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

นพวรรณ คีรีวัฒน์. (2562) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและความอยู่รอดขององค์กร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 74
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 34
วิชาการ :
 40
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0