การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชื่อเรื่อง :
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปวริศา คล้ายคลึง
ผู้แต่งร่วม :
อริสรา ธานีรณานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปวริศา คล้ายคลึง. 2562. การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ปวริศา คล้ายคลึง. (2562) การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ปวริศา คล้ายคลึง. การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ปวริศา คล้ายคลึง. (2562) การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 79
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 56
วิชาการ :
 23
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0