การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐิตินาถ สุคนเขตร์
ผู้แต่งร่วม :
นครินทร์ ศรีสุวรรณ, วีรชน ภูหินกอง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. 2563. การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. (2563) การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. (2563) การผลิตสารดูดซับชีวภาพแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0