ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รองเอก วรรณพฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รองเอก วรรณพฤกษ์. 2565. ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;

รองเอก วรรณพฤกษ์. (2565) ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:กรุงเทพฯ.

รองเอก วรรณพฤกษ์. ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2565. Print.

รองเอก วรรณพฤกษ์. (2565) ผลของนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลการดำเนินงานและ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0