การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน
การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน
ชื่อเรื่อง :
การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มานิตา พรหมประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
ศิริเดช คำสุพรหม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มานิตา พรหมประสิทธิ์. 2563. การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

มานิตา พรหมประสิทธิ์. (2563) การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

มานิตา พรหมประสิทธิ์. การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

มานิตา พรหมประสิทธิ์. (2563) การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0