การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่อง :
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิรานุช โสภา
ผู้แต่งร่วม :
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์, กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ, ธัญชนก บุญเจือ, สมนึก จงมีวศิน, เลิศพร ภาระสกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิรานุช โสภา. 2564. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

จิรานุช โสภา. (2564) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

จิรานุช โสภา. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564. Print.

จิรานุช โสภา. (2564) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากำลังคนระดับสูงต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออก กรณีจังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0