ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด
ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชุติมา ขำน้อย
ผู้แต่งร่วม :
เลิศพร ภาระสกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชุติมา ขำน้อย. 2564. ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ชุติมา ขำน้อย. (2564) ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ชุติมา ขำน้อย. ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

ชุติมา ขำน้อย. (2564) ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0