การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
ชื่อเรื่อง :
การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิรัฐ ชวนชม
ผู้แต่งร่วม :
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, สุพาดา สิริกุตตา, นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร, จริยะดา จันทรังษี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิรัฐ ชวนชม. 2565. การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

จิรัฐ ชวนชม. (2565) การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

จิรัฐ ชวนชม. การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2565. Print.

จิรัฐ ชวนชม. (2565) การสร้างสรรค์สมรรถนะบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ และการบุกเบิกการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0