การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธันย์ชนก สุขเลิศนันทกิจ
ผู้แต่งร่วม :
ไพทยา มีสัตย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธันย์ชนก สุขเลิศนันทกิจ. 2564. การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ธันย์ชนก สุขเลิศนันทกิจ. (2564) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ธันย์ชนก สุขเลิศนันทกิจ. การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

ธันย์ชนก สุขเลิศนันทกิจ. (2564) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการค้นพบที่มีการชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS