ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุนันทา ปาสาเลา
ผู้แต่งร่วม :
เบญจวรรณ รักษ์สุธี, วัสสวดี ลำพงษ์เหนือ, พิทยา ผ่อนกลาง , แพร วงษ์ชวลิตกุล , สาวิตรี ศิริทรัพย์สุนทร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุนันทา ปาสาเลา. 2564. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล;

สุนันทา ปาสาเลา. (2564) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

สุนันทา ปาสาเลา. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2564. Print.

สุนันทา ปาสาเลา. (2564) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0