การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมพ์ผกา วิเศษสา
ผู้แต่งร่วม :
สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิมพ์ผกา วิเศษสา. 2564. การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พิมพ์ผกา วิเศษสา. (2564) การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พิมพ์ผกา วิเศษสา. การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

พิมพ์ผกา วิเศษสา. (2564) การพัฒนาความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 87
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 39
วิชาการ :
 48
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS