การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล
ผู้แต่งร่วม :
พจมาลย์ สกลเกียรติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล. 2564. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล. (2564) การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล. (2564) การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 190
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 53
วิชาการ :
 137
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0