ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ชื่อเรื่อง :
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
กัญญทอง หรดาล, พรภัทร อินทรวรพัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. 2564. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. (2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564. Print.

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. (2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS