การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประศาสน์ นิยม
ผู้แต่งร่วม :
รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์, พรภัทร อินทรวรพัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประศาสน์ นิยม. 2564. การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ประศาสน์ นิยม. (2564) การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ประศาสน์ นิยม. การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564. Print.

ประศาสน์ นิยม. (2564) การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS