การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพชรรัตน์ เจิมรอด
ผู้แต่งร่วม :
ธีระวัฒน์ จันทึก, นวลักษณ์ กลางบุรัมย์, ดลนภา ภัทรฐิตินันท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เพชรรัตน์ เจิมรอด. 2564. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

เพชรรัตน์ เจิมรอด. (2564) การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เพชรรัตน์ เจิมรอด. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564. Print.

เพชรรัตน์ เจิมรอด. (2564) การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 81
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 43
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0