ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม
ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุญธง วสุริย์
ผู้แต่งร่วม :
วทัญญู มีศรีสุข, บัญชา หิรัญสิงห์, วิศวะ สื่อสุวรรณ, ปิ่นธิดา ณ ไธสง, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุญธง วสุริย์. 2563. ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม;

บุญธง วสุริย์. (2563) ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม.

บุญธง วสุริย์. ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2563. Print.

บุญธง วสุริย์. (2563) ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS