ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กัญนิกา อยู่สำราญ
ผู้แต่งร่วม :
ศรีสกุล ชนะพันธ์ , พานิช แก่นกาญจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กัญนิกา อยู่สำราญ. 2564. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล;

กัญนิกา อยู่สำราญ. (2564) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

กัญนิกา อยู่สำราญ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2564. Print.

กัญนิกา อยู่สำราญ. (2564) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 114
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 43
วิชาการ :
 70
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0