การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุญรอด ชาติยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุญรอด ชาติยานนท์. 2565. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

บุญรอด ชาติยานนท์. (2565) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

บุญรอด ชาติยานนท์. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

บุญรอด ชาติยานนท์. (2565) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 60
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 23
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0