ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมบูรณ์ ตันยะ
ผู้แต่งร่วม :
กิตติ วงษ์ชวลิตกุล , สงวนพงศ์ ชวนชม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมบูรณ์ ตันยะ. 2563. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล;

สมบูรณ์ ตันยะ. (2563) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

สมบูรณ์ ตันยะ. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2563. Print.

สมบูรณ์ ตันยะ. (2563) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 114
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 70
วิชาการ :
 44
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0