การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. 2565. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. (2565) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. (2565) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 103
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 29
วิชาการ :
 74
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0