การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย
การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปัญจพล เภตราพูนสินไชย
ผู้แต่งร่วม :
ฉัตรวรัญช์ องคสิงห
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปัญจพล เภตราพูนสินไชย. 2564. การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

ปัญจพล เภตราพูนสินไชย. (2564) การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

ปัญจพล เภตราพูนสินไชย. การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564.

ปัญจพล เภตราพูนสินไชย. (2564) การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 882
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 143
วิชาการ :
 739
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0