การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์. 2565. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์. (2565) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์. (2565) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 22
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0