ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
ชื่อเรื่อง :
ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นรินทรา จันทศร
ผู้แต่งร่วม :
พิทักษ์ สุพรรโณภาพ, คณิต เขียววิชัย, อัยรัสต์ แกสมาน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นรินทรา จันทศร. 2565. ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

นรินทรา จันทศร. (2565) ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

นรินทรา จันทศร. ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

นรินทรา จันทศร. (2565) ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0