การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พชร บุญเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :
เอกราช บำรุงพืชน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พชร บุญเกียรติ. 2564. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พชร บุญเกียรติ. (2564) การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พชร บุญเกียรติ. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

พชร บุญเกียรติ. (2564) การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมแบบสกัดเย็นคั้นสดและแบบพาสเจอร์ไรซ์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0