การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์
การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุเบกขา ชุมคง
ผู้แต่งร่วม :
มาศ ไม้ประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุเบกขา ชุมคง. 2564. การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อุเบกขา ชุมคง. (2564) การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อุเบกขา ชุมคง. การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

อุเบกขา ชุมคง. (2564) การศึกษาผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมน ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟตในเลือดของบุคลากรทางการแพทย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0