การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่อง :
การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก
ผู้แต่งร่วม :
โสมศิริ เดชารัตน์, ธนวรรณ บัวเจริญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก. 2564. การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก. (2564) การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก. การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2564. Print.

พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก. (2564) การจัดการเชิงกลุ่มเพื่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0