การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิรนัยน์ ยอดดี
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิรนัยน์ ยอดดี. 2564. การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;

จิรนัยน์ ยอดดี. (2564) การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:กรุงเทพฯ.

จิรนัยน์ ยอดดี. การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564. Print.

จิรนัยน์ ยอดดี. (2564) การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยเทคโนโลยี Augmented reality อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0