กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์. 2565. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;

ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์. (2565) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ขอนแก่น.

ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2565. Print.

ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์. (2565) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0