กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐิติยา เรือนนะการ
ผู้แต่งร่วม :
นัฐยา บุญกองแสน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฐิติยา เรือนนะการ. 2565. กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล;

ฐิติยา เรือนนะการ. (2565) กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

ฐิติยา เรือนนะการ. กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2565. Print.

ฐิติยา เรือนนะการ. (2565) กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 267
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 61
วิชาการ :
 156
สังคม/ชุมชน :
 50
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0