การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก
การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก
ปี :
2566
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
สุทัน มุมแดง, กนกกานต์ วีระกุล, สุธาสินี ชิ้นทอง, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ฉัตรชัย บุษบงค์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์. 2566. การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์. (2566) การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์. การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2566. Print.

ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์. (2566) การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 485
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 162
วิชาการ :
 238
สังคม/ชุมชน :
 68
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 17