การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
ชื่อเรื่อง :
การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
ปี :
2566
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
มนตรี พานิชยานุวัฒน์, รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน, ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อานุภาพ รักษ์สุวรรณ. 2566. การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

อานุภาพ รักษ์สุวรรณ. (2566) การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

อานุภาพ รักษ์สุวรรณ. การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2566. Print.

อานุภาพ รักษ์สุวรรณ. (2566) การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 44
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0