การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม
ชื่อเรื่อง :
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วนิดา กิจบำรุงศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
-

วนิดา กิจบำรุงศิลป์. 2534. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วนิดา กิจบำรุงศิลป์. (2534) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วนิดา กิจบำรุงศิลป์. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วนิดา กิจบำรุงศิลป์. (2534) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของธุรกิจโรงแรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0