การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จตุพร วิไลพรหม
ผู้แต่งร่วม :
-

จตุพร วิไลพรหม. 2534. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร;

จตุพร วิไลพรหม. (2534) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

จตุพร วิไลพรหม. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.

จตุพร วิไลพรหม. (2534) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่ผู้เรียนมีต่อวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานผลการสัมมนาเรื่องวัฒนธรรมทางภาษาของไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 12-14 ก.ค.2525
คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS