กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์
ชื่อเรื่อง :
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์
ปี :
2523
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. 2523. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ:กรม; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. (2523) กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์. กรม:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ:กรม, 2523. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. (2523) กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์. กรม:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 23
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์
กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ประจิตต์ โรจนพฤกษ์