การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพรัตน์ โสภโณดร
ผู้แต่งร่วม :
ไพศาล วุฒิจำนงค์, อัญชลี ศิริโชติ

ไพรัตน์ โสภโณดร and others. 2535. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่;

ไพรัตน์ โสภโณดร and others. (2535) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่:สงขลา.

ไพรัตน์ โสภโณดร and others. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2535. Print.

ไพรัตน์ โสภโณดร and others. (2535) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0