การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน
การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ
ผู้แต่งร่วม :
-

ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ. 2535. การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน. ภาควิชาจิตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ. (2535) การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ. การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ. (2535) การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0