ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด
ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด
ชื่อเรื่อง :
ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เริ่ม สงคง
ผู้แต่งร่วม :
-

เริ่ม สงคง. 2535. ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด. นครศรีธรรมราช:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช;

เริ่ม สงคง. (2535) ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เริ่ม สงคง. ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด. นครศรีธรรมราช:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 2535. Print.

เริ่ม สงคง. (2535) ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0