การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส
การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส
ชื่อเรื่อง :
การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงยศ อนุชปรีดา
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงยศ อนุชปรีดา. 2535. การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ทรงยศ อนุชปรีดา. (2535) การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ทรงยศ อนุชปรีดา. การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.

ทรงยศ อนุชปรีดา. (2535) การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0