การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์
การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์
ปี :
2536
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพศาล วุฒิจำนงค์
ผู้แต่งร่วม :
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล, กนก ติระวัฒน์

ไพศาล วุฒิจำนงค์ and others. 2536. การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพศาล วุฒิจำนงค์ and others. (2536) การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพศาล วุฒิจำนงค์ and others. การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์. สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2536. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพศาล วุฒิจำนงค์ and others. (2536) การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 6
เครื่องบรรจุไวน์ผลไม้
โกศล โอฬารไพโรจน์